فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره : 7335
تاريخ:17/ 10/ 1373

معاون اول محترم رئيس جمهور
عطف به نامه شماره 39483 مورخ 12/ 10/ 1373:
اساسنامه شركت سرمايه گذاريهاي خارجي ايران كه در جلسه مورخ 7/ 10/ 1373 هيئت وزيران به تصويب رسيده ، در جلسه مورخ 14/ 10/ 1373 شوراي نگهبان مطرح شد و نظر شورا بدين شرح اعلام مي شود:
بند"ز"ماده 13 و بند "ز" ماده 16 مغايل اصل 139 قانون اساسي تشخيص داده شد.
قائم مقام دبير شوراي
احمد عليزاده
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-