فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 11417/ 30/ 83
تاريخ: 25/ 1/ 1384
شوراي نگهبان
بسمه تعالي
جناب آقاي دكتر عارف
معاون اول محترم رئيس جمهور
عطف به نامه شماره 65849/ 31675 مورخ 12/ 11/ 1383 در خصوص اصلاحيه اساسنامه مؤسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني:
نامه در جلسه مورخ 24/ 1/ 1384 شوراي نگهبان مطرح شد، نظر به موارد زير توضيحات مذكور در نامه فوق الذكر رافع اشكال نيست. ماده (13) قانون تشكيل مراكز تهيه و توزيع كالا -مصوب 1359 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران- چون قبل از تشكيل مجلس شوراي تصويب شده است از نظر شوراي نگهبان مغاير اصل 85 قانون اساسي مي باشد و با توجه به اصلاحات سال 1368 در قانون اساسي، اختيار تصويب اساسنامه به هيئت وزيران منحصراً موكول به تصويب در مجلس شوراي اسلامي شده است. از اين رو بدون واگذاري اين اختيار از سوي مجلس شوراي اسلامي به هيئت وزيران هرگونه تصويب و تغيير در اساسنامه بدون مجوز جديد مغاير اصل 85 قانون اساسي شناخته شد.
همچنين متذكر مي‌شود صرف نظر از نادرستي استناد به ماده (6) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در نامه مذكور، مدت اعتبار قانون مورد اشاره منقضي است و استناد به قانوني است كه وجود خارجي ندارد.

عباسعلي كدخدائي
قائم مقام دبير شوراي نگهبان
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( دي ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-