فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

شماره: 98/102/13210

تاريخ: 1398/8/1

باسمه تعالي


رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي

عطف به نامه شمارة 60506/‏113 مورخ 28/‏07/‏1398 و پيرو نامه شمارة 11851/‏102/‏98 مورخ 12/‏06/‏1398؛

لايحه پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان

كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ بيست و يكم مهر ماه يكهزار و سيصد و نود و هشت به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، در جلسه مورخ 01/‏08/‏1398 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

عباسعلي كدخدائي

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-