فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 1234 
تاريخ: 24/ 9/ 1369

شوراي محترم نگهبان
بسم الله الرحمن الرحيم
جناب آقاي دكتر حبيبي معاون اول محترم رئيس جمهوري
عطف به نامه شماره 104122 مورخ 20/ 9/ 1369 و 94702 مورخ 9/ 8/ 69 و پيرو شماره 5/ 844 مورخ 12 /7/ 69 و 1010 مورخ 14/ 8/ 69:
در خصوص اصلاحيه تبصره ذيل ماده 4 اساسنامه شركت سهامي خاص پايانه هاي عمومي مصوب جلسه 18/ 9/ 69 هيئت وزيران موضوع در جلسه شوراي نگهبان مطرح ومورد بحث و بررسي قرار گرفت و مغاير موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد

قائم مقام دبير شوراي نگهبان
حسين مهر پور
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-