فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 5599
تاريخ: 1364/12/7
بسم الله الرحمن الرحيم
رياست محترم مجلس شوراي اسلامي‌
عطف به نامه شماره 1406ـب كميسيون برنامه و بودجه، پس از بحث و بررسي نظر مشورتي اكثريت بر اين است كه اصل 75 قانون اساسي ناظر به پيشنهادهاي نمايندگان در لايحه بودجه نميباشد.

دبير شوراي نگهبان‌
لطف‌الله صافي‌
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آبان ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-