فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 785
تاريخ: 7/11/1359
جناب آقاي سيد ابوالحسن بني‌صدر
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران‌
عطف به نامه شماره 21660 مورخ 20/10/59؛ جنابعالي در مورد مخالفت قانون اداره صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران كه به تأييد شوراي نگهبان رسيده با قانون اساسي، اشعار مي‌دارد كه: «تشخيص مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با قانون اساسي طبق اصول 94 و 96 قانون مزبور با شوراي نگهبان است و رئيس جمهور در اين خصوص وظيفه و مسئوليتي ندارد. شوراي نگهبان در موقع بررسي قانون مزبور كليه جهات و نظريات مختلف از جمله نظرياتي را كه جنابعالي مرقوم داشته‌ايد مورد توجه و بحث قرار داده است و به حول و قوه الهي در هر مورد با عنايت كامل به جوانب موضوع و موازين شرعي و اصول قانون اساسي اظهار نظر مي‌نمايد.»
دبير شوراي نگهبان‌
لطف‌الله صافي‌
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( ارديبهشت ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-