فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره ابلاغ : 153224/ت45923هـ	شماره انتشار : 19437	
تاريخ ابلاغ: 01 /09/ 1390	تاريخ روزنامه رسمي : 03/ 09/ 1390	

اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي ماكو 
مصوب 05/ 10/ 1389

هيئت وزيران در جلسه مورخ 5 / 10 / 1389 بنا به پيشنهاد شماره 510 / 10 / 892 مورخ 20 / 9 / 1389 شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي و به استناد بند « ب » ماده ( 4 ) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1372 ـ اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي ماكو را به شرح زير تصويب نمود : 

ماده 1ـ نام سازمان ، سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي ماكو مي باشد كه از اين پس در اين اساسنامه به اختصار ، سازمان ناميده مي شود .

ماده 2ـ مركز اصلي سازمان در داخل محدوده منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي ماكو مي باشد .

ماده 3ـ سازمان براي مدت نامحدود تشكيل مي شود .

ماده 4ـ سرمايه سازمان ، مبلغ يكصد ميليارد ( 000 / 000 / 000 / 100 ) ريال است كه از محل آورده هاي غيرنقدي ( زمين و تأسيسات ) سازمان تقويم مي شود . تمام سرمايه سازمان متعلق به دولت بوده و منقسم به يكصد هزار سهم يك ميليون ريالي است .

ماده 5 ـ اهداف سازمان ، شامل انجام امور زيربنايي ، عمراني و آباداني ، رشد و توسعه اقتصادي ، افزايش درآمد عمومي ، ايجاد اشتغال سالم و مولد ، تنظيم بازار كار و كالا ، حضور فعال در بازارهاي جهاني و منطقه اي ، توليد و صادرات كالاهاي صنعتي و تبديلي و ارايه خدمات عمومي مي باشد .

ماده 6 ـ اركان سازمان به شرح زير است : 
1ـ مجمع عمومي 
2ـ هيئت مديره 
3ـ مديرعامل و رييس هيئت مديره 
4ـ بازرس يا بازرسان قانوني

ماده 7ـ هـيئت وزيران نماينده صاحـب سهام در مـجامع عمومي مي باشد كه به موجب تصويب نامه شـماره 159176 / ت43505هـ مورخ 10 / 8 / 1388 اختيارات خود را به وزيران عـضو شوراي هماهنگي منـاطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي تفويض نموده است .

ماده 8 ـ وظايف و اختيارات مجمع عمومي به قرار زير است :

1ـ موافقت با تأسيس و انحلال شركت هاي تابع

2ـ پيشنهاد تصويب ، اصلاح و تغيير اساسنامه سازمان و شركت هاي تابع به هيئت وزيران با رعايت اصل ( 85 ) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

3ـ اعمال نظارت عالي بر فعاليت هاي سازمان

4ـ تصويب برنامه هاي عمراني ، فرهنگي ، بودجه سالانه ، صورت هاي مالي و عملكرد سازمان

5 ـ تصويب آيين نامه هاي سازمان

6 ـ تصويب مقررات امنيتي و انتظامي منطقه با تأييد فرماندهي كل قوا

7ـ اتخاذ تصميم نسبت به افزايش يا كاهش سرمايه و پيشنهاد آن جهت تصويب هيئت وزيران با رعايت اصل ( 85 ) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

8 ـ نصب و عزل اعضاي هيئت مديره

9 ـ انتخاب بازرس يا بازرسان و تعيين حق الزحمه آنها

10ـ تعيين خط مشي عمومي سازمان

11ـ تعيين حقوق ، مزايا و هرگونه پاداش اعضاي هيئت مديره و مديرعامل

12ـ اتخاذ تصميم نسبت به هر موضوعي كه با رعايت مفاد اين اساسنامه در دستور جلسه مجمع عمومي قرار گيرد .

13ـ اتخاذ تصميم درباره واريز تمام يا قسمتي از سود ساليانه سهم سهامداران به حساب اندوخته هاي سازمان .

ماده 9ـ مجمع عمومي سازمان حداقل سالي يك بار براي رسيدگي و تصويب صورت هاي مالي تا پايان تيرماه هر سال و حداقل يك بار براي رسيدگي و تصويب بودجه سال بعد ، حداكثر تا پايان دي ماه همان سال تشكيل مي گردد .

ماده 10ـ دعوت براي تشكيل مجمع عمومي سازمان در هر موقع با موافقت رييس جمهور به عمل مي آيد .

ماده 11ـ محل تشكيل و چگونگي رسميت يافتن جلسات و نحوه تصويب موضوعات دستور جلسه مجامع عمومي براساس آيين نامه داخلي شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي خواهد بود .

ماده 12ـ سازمان توسط هيئـت مديره اي متشـكل از سه يا پنج نفر با تشخيص مجمع عمومي اداره مي گردد . اعضاي هيئت مديره توسط مجمع عمومي انتخاب مي شوند . عزل اعضاي هيئت مديره با همان مرجع انتخاب كننده است .

ماده 13ـ اعضاي هيئت مديره براي سه سال انتخاب مي شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است و تا زماني كه اعضاي هيئت مديره جديد انتخاب نشده اند ، هيئت مديره سابق به كار خود ادامه خواهد داد .

ماده 14ـ جلسات هيئت مديره حداقل ماهي يك بار و بنا به دعوت رييس هيئت مديره و مديرعامل سازمان تشكيل مي گردد . اعضاي هيئت مديره مي توانند موضوعات مورد نظر خود را از طريق هيئت مديره و مديرعامل در دستورجلسه هيئت مديره قرار دهند .

ماده 15ـ جلسات هيئت مديره با حضور حداقل دو سوم اعضا رسميت مي يابد و تصميمات جلسه با اكثريت آراي اعضاي حاضر در جلسه معتبر و لازم الاجرا مي باشد .

ماده 16ـ براي هر يك از جلسات هيئت مديره بايد صورت جلسه اي توسط منشي هيـئت مديره تنظيم و به امضـاي همه اعضاي هـيئت مديره حاضـر در جلـسه برسد . در صورتجلسات هيئت مديره ، نام اعضاي هيئت مديره حاضر يا غايب و خلاصه مذاكرات و تصميمات متخذه در جلسه با قيد تاريخ درج مي گردد . هر يك از اعضاي هيئت مديره كه با تمام يا بعضي از تصميمات مندرج در صورتجلسه مخالف باشد ، نظر او بايد در صورت جلسه قيد گردد .

ماده 17ـ هيئت مديره داراي همه گونه اختيارات در چارچوب قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران براي اجراي وظايف مصرح در اين اساسنامه بوده و از جمله داراي اختيارات و وظايف زير مي باشد :

1ـ تعيين روشهاي اجرايي انعقاد هرگونه قرارداد و مشاركت با اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از داخلي و خارجي

2ـ چگونگي و نحوه اخذ عوارض براساس آيين نامه هاي مربوط

3ـ چگونگي ثبت شركت ها و مالكيت هاي صنعتي و معنوي و ثبت كشتي ها ، شناورها و هواپيماها در منطقه براساس آيين نامه هاي مربوط و بدون ايجاد حق امتياز و انحصار

4ـ موافقت با تأسيس دفتر نمايندگي در محل هاي لازم

5 ـ چگونگـي استفاده از زمين و منابع ملي و ترتيب فروش يا اجاره آن در محدوده منطقهه آزاد تجاري ـ صنعتيي ماكوو براساس قانـون و آييـن نامه اجرايي مصـوب مجمع عمومي

6 ـ اخذ تصميم نسبت به خريد و فروش و اجاره و پيمانكاري و انجام امور تجاري و توليدي و مبادرت به صادرات و واردات در چارچوب آيين نامه هاي مصوب

7ـ تهيه و پيشنهاد برنامه و بودجه سالانه سازمان به مجمع عمومي جهت تصويب

8 ـ تهيه و تأييد گزارش هيئت مديره ، صورت هاي مالي و عملكرد سالانه سازمان و ارايه آن به مجمع عمومي جهت تصويب

9 ـ بررسي و تدوين آيين نامه هاي داخلي و ارايه آن به مجمع عمومي جهت تصويب

10ـ تشـكيل يا انحلال شركـت هاي فرعي براساس مـوازين قانوني با تصـويب مجمع عمومي

11ـ موافقت با اعطا و قبول ضمانت و ظهرنويسي و تضمينات تجاري و رهن و وثيقه اموال منقول و غيرمنقول در چارچوب آيين نامه هاي مربوط

تبصره ـ هيئت مديره مي تواند بعضي از اختيارات خود را به رييس هيئت مديره و مديرعامل تفويض نمايد .

ماده 18ـ مديرعامل سازمان كه رياست هيئت مديره را به عهده دارد ، به موجب حكم رييس جمهور و از ميان اعضاي هيئت مديره منصوب و بالاترين مقام اجرايي سازمان مي باشد . 
دوره تصـدي مديرعامل سه سـال است و انتخـاب مجدد وي بلامانع مي باشد و در هر حـال دوره مديريـت مديرعامل از مدت عضويت او در هيـئت مديره بيشتر نخواهد بود .

ماده 19ـ رييس هيئت مديره و مديرعامل در اجراي مصوبات و تصميمات هيئت مديره داراي همه گونه حقوق ، اختيارات و اعتبارات بوده و نمايندگي سازمان را در مقابل اشخاص ثالث دارد . ساير وظايف و اختيارات وي به شرح زير است : 
1ـ انجام مكاتبات عادي و جاري سازمان 
2ـ عزل و نصب كاركنان سازمان 
3ـ تعيين حقوق و مزايا ، ارتقا و اعطاي پاداش و اضافه حقوق كاركنان و اخذ تصميم درباره امور استخدامي كاركنان طبق آيين نامه هاي مربوط 
4ـ دريافت مطالبات و پرداخت بدهي ها و افتتاح حساب ريالي و ارزي در بانك هاي داخلي و خارجي با امضاي مجاز سازمان 
5 ـ صدور مجوز براي انجام هرنوع فعاليت اقتصادي مجاز در محدوده منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي ماكو 
6 ـ صدور رواديد براي اتباع خارجي به موجب آيين نامه هاي مربوط 
7ـ تعيين متصدي براي انواع مشاغل كه در محدوده منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي متصدي مستقيم ندارند .

تبصره 1ـ رييس هيئت مديره و مديرعامل مي تواند برخي از اختيارات خود را به اعضاي هيئت مديره يا كاركنان سازمان به تشخيص و مصلحت خود واگذار نمايد .

تبصره 2ـ رييس هيئت مديره و مديرعامل مسئول حسن اجراي امور منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي ماكو و حفظ حقوق و منافع و اموال سازمان مي باشد .

ماده 20ـ مجمع عمومي يك بازرس اصلي و يك بازرس علي البدل را از ميان اشخاص حقيقي يا حقوقي ذيصلاح براي مدت يك سال انتخاب مي نمايد و انتخاب مجدد آنان به اين سمت بلامانع است و تا زماني كه تجديد انتخاب به عمل نيامده است ، بازرس سابق به خدمت خود ادامه خواهد داد . در صورت فوت يا استعفا يا بركناري از خدمت بازرس اصلي ، بازرس علي البدل وظايف وي را عهده دار خواهد شد .

ماده 21ـ بازرس قانوني مي تواند هرگونه رسيدگي و بازرسي را در حدود اختيارات قانوني و وظايف محول شده انجام داده و به دفاتر و پرونده ها و قراردادهاي سازمان مراجعه نموده و اسناد و مدارك مربوط به سازمان را رسيدگي كند .

ماده 22ـ مهم ترين وظايف و اختيارات بازرس به شرح زير است : 
1ـ تطبيق عمليات سازمان با بودجه مصوب 
2ـ رسيدگي به صورت هاي مالي سازمان و تصديق و مطابقت آنها با دفاتر سازمان و تهيه گزارش و اظهارنظر در مورد عمليات سازمان براي تقديم به مجمع عمومي . گزارش مذكور حداقل بيست روز قبل از جلسه مجمع عمومي به رييس هيئت مديره و مديرعامل تسليم مي شود . 
3ـ اظهارنظر در مورد صحت و سقم گزارش هيئت مديره به مجمع عمومي .

تبصره ـ اجراي وظايف بازرس كه طبق مقررات اين اساسنامه تعيين شده است ، نبايد به هيچ وجه مانع جريان عادي كار سازمان گردد .

ماده 23ـ سال مالي سازمان از اول فروردين هر سال شروع و در پايان اسفند همان سال خاتمه مي يابد . دفاتر سازمان به تاريخ روز آخر سال مالي بسته مي شود . صورت هاي مالي سازمان و گزارش هيئت مديره بايد تا چهل روز قبل از تاريخ تشكيل مجمع عمومي در اختيار بازرس قانوني گذاشته شود .

ماده 24ـ اسناد و اوراق تعهدآور سازمان و چك ها ، براتها و سفته ها همواره با امضاي متفق رييس هيئت مديره و مديرعامل و يا نماينده او و يك نفر به انتخاب هيئت مديره با مهر سازمان معتبر مي باشد .

ماده 25ـ تعداد و انواع دفاتر قانوني طبق مقررات قانون تجارت از طرف هيئت مديره تعيين مي گردند .

ماده 26ـ حساب هاي سازمان طبق اصول صحيح و متداول حسابداري و براساس موازين قانون تجارت تنظيم و نگهداري مي شوند . 
موخره اين اساسنامه به موجب نامه هاي شماره 41467 / 30 / 89 مورخ 20 / 11 / 1389 ، شماره 43909 / 30 / 90 مورخ3 / 7 / 1390 و شماره 44252 / 30 / 90 مورخ 27 / 7 / 1390 شوراي نگهبان به تأييد شوراي يادشده رسيده است .

معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا رحيمي
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( دي ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-