فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        تاريخ: 1359/9/12
شماره: 8255/ش‌
بسمه تعالي
شوراي محترم نگهبان قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران‌
در نامه‌اي كه از رئيس جمهور به شوراي عالي قضائي رسيده با استناد به اصل 113 قانون اساسي وظيفه خويش دانسته كه در اعمال قوۀ قضائيه نظارت داشته باشند و نسبت به بعضي از كارهاي انجام شده به شوراي عالي قضائي اخطار نموده‌اند فتوكپي نامۀ رئيس جمهور بپيوست ارسال ميگردد در صورتيكه طبق اصل يكصد و پنجاه و ششم نظارت بر حسن اجراي قوانين با قوه قضائيه است نه رياست جمهوري، خواهشمند است آن شوراي محترم نظر خود را در اين زمينه و اصولا مفاد اصل 113 و محدوده اختيارات رياست جمهور ابراز نمايند.
از طرف شوراي عالي قضائي‌
سيد عبدالكريم موسوي‌اردبيلي‌


تاريخ:1359/9/15
شماره:1/356
بسمه تعالي

فوري است
شوراي محترم نگهبان قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران‌
عين نامه 8255/ش مورخ 59/9/12 شورايعالي قضائي منظم به فتوكپي نامه شماره 18156 ــ 59/9/5 رياست جمهور جهت طرح و رسيدگي بضميمه ايفاد ميگردد خواهشمند است دستور فرمائيد از تصميم متخذه اين وزارت را مطلع فرمايند.

ابراهيم احدي - وزير دادگستري
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( ارديبهشت ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-