فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره 468 
تاريخ:1359/11/8
بسم الله الرحمن الرحيم
شورايعالي قضايي
عطف به نامۀ 8255/ش ــ 1359/9/12:
موضوع در جلسۀ رسمي شوراي نگهبان مطرح و مورد بررسي قرار گرفت و به اين شرح اظهارنظر شد:
"رئيس‌جمهور با توجه به اصل 113 حق اخطار و تذكر را دارد و منافات با بند 3 اصل 156 ندارد."

دبير شوراي نگهبان
لطف‌الله صافي
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( ارديبهشت ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-