فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره ابلاغ : 12720/ت 30007ه	شماره انتشار : 17278 	
تاريخ ابلاغ: 30/ 03/ 1383	تاريخ روزنامه رسمي : 06/ 04/ 1383	

اصلاح اساسنامه شركت مادر تخصصي مديريت توليد ، انتقال و توزيع نيروي برق ايران ( توانير )
مصوب 10/ 12/ 1382

هيئت وزيران در جلسه مورخ 10/ 12/ 1382 باتوجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي ، موضوع نامه شماره 54520/5719هـ/ب مورخ 6/ 8/ 1382 تصويب نمود :

اساسنامه شركت مادر تخصصي مديريت توليد ، انتقال و توزيع نيروي برق ايران ( توانير ) ، موضوع تصويب نامه شماره 52841/ت27240هـ مورخ 28/ 10/ 1381 به شرح ذيل اصلاح مي گردد :

1 ـ در ماده ( 4 ) واژه « منحصراً » حذف مي گردد .

2 ـ عبارت « با رعايت قوانين و مقررات مربوط » بعد از عبارت « سود ويژه شركت » در بند ( 5 ) ماده ( 12 ) و عبارت « شركتهاي تابعه » در بند ( 8 ) ماده ( 20 ) و « خواهد بود كه » در ماده ( 28 ) اضافه مي گردد .

3 ـ در بند ( 8 ) ماده ( 12 ) و بند ( 2 ) ماده ( 20 ) واژه « تصويب » به « واژه « پيشنهاد » اصلاح گرديده و عبارت « به هيئت وزيران براي تصويب » به انتهاي بندهاي يادشده اضافه مي گردد .

4 ـ در بند ( 1 ) ماده ( 20 ) عبارت « براي تصويب » حذف مي گردد .

5 ـ در ماده ( 25 ) عبارت « كليه چكها » حذف و بعد از عبارت « هيئت مديره برسد » عبارت « كليه چكها علاوه بر امضاء افراد يادشده به امضاء ذيحساب يا نماينده وي نيز خواهد رسيد » اضافه مي گردد .

6 ـ متن زير جايگزين تبصره ( 2 ) ماده ( 28 ) مي گردد : 
« تبصره 2 ـ مجمع عمومي در مواردي كه بازرس اصلي را بر اساس قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه اي حسابداران ذي صلاح به عنوان حسابدار رسمي ـ مصوب 1372ـ انتخاب كرده باشد مي تواند بازرس علي البدل را نيز بر اساس همان قانون انتخاب نمايد تا چنانچه بازرس و حسابرس اصلي قادر به انجام وظايف خود نباشد حسب تشخيص رييس مجمع عمومي به وظايف خود عمل نمايد . »

اين اصلاحيه به موجب نامه شماره 7551/ 30/ 83 مورخ 16/ 3/ 1383 شوراي نگهبان به تأييد شوراي يادشده رسيده است .

معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا عارف
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1402 نسخه 1-2-1 )
-