فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

شماره: 102/25069

تاريخ: 1400/2/12

باسمه تعالي

رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي

عطف به نامه شمارة 4073/‏‏‌‌127 مورخ 24/‏‏‌‌01/‏‏‌‌1400 و پيرو نامه شمارة 24934/‏‏‌‌102 مورخ 01/‏‏‌‌02/‏‏‌‌1400؛

لايحه موافقتنامه همكاري در زمينه حفظ نباتات و قرنطينه گياهي

بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري صربستان

كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ بيست و دوم فروردين ماه يكهزار و چهارصد به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است؛ در جلسه مورخ 07/‏‏‌‌02/‏‏‌‌1400 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

سيامك ره‌پيك

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-