فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        تفسير مجلس درباره لايحه قانوني ادامه عمليات شهرك تعاوني دانشگاه و تصاحب آن وسيله وزارت مسكن و شهرسازي مصوب شوراي انقلاب 


با توجه به مفاد ماده واحده راجع به ادامه عمليات شهرك تعاوني دانشگاه و تصاحب آن وسيله وزارت مسكن و شهرسازي ، مراد از كلمه «تصاحب» تملك مي باشد . 

تفسير قانوني فوق در جلسه روز دوشنبه بيست و هفتم مهر ماه يكهزار و سيصدوشصت به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است . 

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ اكبر هاشمي
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-