فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره ابلاغ : 100738	شماره انتشار : 10713	
تاريخ ابلاغ: 1360/08/29	تاريخ روزنامه رسمي : 1360/09/15	

‌قانون الحاق سازمان قضايي ارتش به دادگستري جمهوري اسلامي ايران
مصوب 1360/08/10

ماده واحده - در اجراي اصل يكصد و هفتاد و دوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران از تاريخ تصويب اين قانون سازمان قضايي ارتش جمهوري اسلامي و كليه دادسراها و دادگاههاي نظامي مستقر در سراسر كشور از ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران جدا و به وزارت دادگستري ملحق مي گردد .

‌تبصره 1 - رئيس سازمان قضايي ارتش از طرف شوراي عالي قضايي تعيين و به اين سمت منصوب مي‌شود.

‌تبصره 2 - عزل و نصب و تغيير محل كار قضات ارتش با پيشنهاد رئيس سازمان قضايي ارتش و به استناد بند 3 اصل يكصد و پنجاه و هفتم قانون‌اساسي با شوراي عالي قضايي است.

‌تبصره 3 - حقوق و كليه مزاياي قضات و كارمندان سازمان مزبور از بودجه وزارت دادگستري پرداخت خواهد شد.

‌تبصره 4 - بودجه سازمان قضايي از تاريخ تصويب اين قانون از ارتش منتزع و به دادگستري اضافه مي‌شود.

‌تبصره 5 - كارمندان غير نظامي سازمان قضايي ارتش كماكان تابع قانون استخدام كشوري خواهند بود.

تبصره 7 - تشكيلات اداري سازمان توسط وزير دادگستري و رئيس سازمان امور اداري و استخدامي و رئيس سازمان قضايي تهيه و به تصويب رياست قوه قضائيه خواهد رسيد .

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسه روز يكشنبه دهم آبان ماه يك هزار و سيصد و شصت مجلس شوراي اسلامي تصويب و به تأييد شوراي نگهبان رسيده است .

رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-