فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره 1107
تاريخ 26/ 7/ 1374
معاون اول محترم رئيس جمهور:
عطف به نامه هاي شماره 649715 مورخ 25/ 7/ 1374 و 23179 مورخ 13/3/ 1374 و پيرو نامه شماره 381 مورخ 17/ 3/ 1374:
اساسنامه شركت صيد صنعتي منطقه آزاد چابهار (سهامي خاص) در جلسه مورخ 26/ 7/ 1374 شوراي نگهبان مصرح شد و با توجه به حذف عبارت «سازش و ساير اختيارات مندرج در آيين دادرسي مدني» مغاير موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
قائم مقام دبير شوراي نگهبان
احمد عليزاده
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-