فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

شماره: 97/102/8004

تاريخ: 1397/10/1

باسمه تعالي

معاون اول محترم رئيس جمهور  

عطف به نامه‌ شمارة 118070/‏56021 مورخ 10/‏09/‏1397؛

اصلاح اساسنامه شركت بازآفريني شهري ايران

مصوب جلسه مورخ هفتم آذر ماه يكهزار و سيصد و نود و هفت هيأت وزيران در جلسه مورخ 28/‏09/‏1397 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

عباسعلي كدخدائي

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( دي ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-