فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

قانون اصلاح بند (الف) ماده (103) قانون مديريت خدمات كشوري

مصوب 1395/11/24

درباره‌ي قانون

«طرح اصلاح بند (الف) ماده (103) قانون مديريت خدمات كشوري» توسط تعد‌ادي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با قيد يك فوريت به مجلس تقديم شد. در مقدمه‌ي توجيهي اين طرح ضرورت ارائه‌ي آن بدين شرح بيان شده است: همان‌گونه كه استحضار داريد براساس ماده (18) قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي، ماده (21) قانون حمايت از آزادگان (اسراي آزاد شده) بعد از ورود به كشور، ماده (28) قانون جامع خدماترساني به ايثارگران و بند (الف) ماده (44) قانون برنامهي پنجسالهي پنجم توسعهي جمهوري اسلامي ايران، ايثارگران در امور مربوط به استخدامي، امتيازات شغلي و ساير امتيازات مقرر در قوانين و مقررات از يك مقطع تحصيلي بالاتر بهرهمند هستند. لكن متأسفانه نهادها و دستگاههاي اجرايي عليرغم تصريح به احتساب يك مقطع تحصيلي بالاتر براي ايثارگران، همچنان ايثارگران داراي مدرك كارشناسي را با وجود تخصصيبودن شغل با سي سال سابقهي خدمت بازنشسته كرده و كشور را از بركات وجود اين عزيزان محروم مينمايند و مشكلات عديدهاي براي اين عزيزان به‌وجود آمده است. بنابراين با توجه به مطالب فوق‌الذكر براي ابهامزدايي از بند (الف) ماده (103) قانون مديريت خدمات كشوري، اين طرح با قيد يكفوريت به مجلس شوراي اسلامي تقديم ميشود. 

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه‌ي علني مورخ 10/‏6/‏1395 با يك فوريت اين طرح موافقت كردند و در ادامه، آن را براي رسيدگي به كميسيون اجتماعي به عنوان كميسيون اصلي ارجاع دادند كه اين كميسيون، با برگزاري جلسه‌ در تاريخ 23/‏8/‏1395، مفاد اين طرح را با اصلاحاتي به تصويب رساند و گزارش آن را به مجلس ارائه كرد. اين طرح در تاريخ 24/‏11/‏1395 در صحن علني مجلس مطرح شد و با اصلاحاتي به تصويب نمايندگان مجلس رسيد و براي طي روند قانوني مذكور در اصل (94) قانون اساسي، به موجب نامه‌ي شماره 94949/‏200 مورخ 26/‏11/‏1395 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان با تشكيل جلسه در تاريخ 4/‏12/‏1395، پس از بحث و بررسي راجع به مفاد اين مصوبه، آن را مغاير با موازين شرع و قانون اساسي تشخيص نداد و نظر خود در اين خصوص را طي نامه‌ي شماره 5527/‏100/‏95 مورخ 4/‏12/‏1395 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد.

******

تاريخ مصوبه مجلس شوراي اسلامي: 24/‏11/‏1395

تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 4/‏12/‏1395

ماده واحده- يك تبصره به بند (الف) ماده (103) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8/‏7/‏1386[1] به شرح زير الحاق مي‌شود:

تبصره- ايثارگراني كه به موجب قوانين و مقررات مربوط از امتياز يك مقطع تحصيلي بالاتر برخوردارند نيز با داشتن مدرك كارشناسي، مشمول حكم اين ماده مي‌باشند و مي‌توانند تا سي و پنج سال خدمت نمايند.

ديدگاه عدم مغايرت

هيچ يك از اعضاي شوراي نگهبان، در خصوص مغايرت مفاد اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي نظري ابراز نكردند.

نظر شوراي نگهبان

اين مصوبه، مغايرتي با موازين شرع و قانون اساسي ندارد.

نظر نهايي شوراي نگهبان

مصوبه مجلس در خصوص طرح اصلاح بند (الف) ماده (103) قانون مديريت خدمات كشوري مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

=========================================================================================================

[1]. ماده (103) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8/‏‏‌‌7/‏‏‌‌1386 مجلس شوراي اسلامي: «دستگاه اجرايي با داشتن يكي از شرايط زير مي‌تواند كارمند خود را بازنشسته نمايد:

الف- حد‌اقل سي سال سابقه خدمت براي مشاغل غيرتخصصي و سي و پنج سال براي مشاغل تخصصي با تحصيلات دانشگاهي كارشناسي ارشد و بالاتر با درخواست كارمند براي سنوات بالاتر از 30 سال.

ب-‌ ...»

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-