فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره ابلاغ : 23213/ت 31244ه	شماره انتشار : 17584	
تاريخ ابلاغ: 18/ 04/ 1384	تاريخ روزنامه رسمي : 00/04/ 1384	

هيأ ت و زيران در جلسه مورخ 22/ 3/ 1384 بنا به پيشنهاد شماره 14310/ 100 مورخ 19/ 5/ 1383و زارت ارتباطات و فناو ري اطلاعات و به استناد ماده ( 9 ) قانون و ظايف و اختيارات و زارت ارتباطات و فناو ري اطلاعات ـ مصوب 1382ـ اساسنامه سازمان فضايي ايران را به شرح زير تصويب نمود :

اساسنامه سازمان فضايي ايران
مصوب 22/ 03/ 1384

ماده 1 ـ به منظور انجام مصوبات شوراي عالي فضايي كشور و امور مطالعاتي ، پژو هشي ، طراحي ، مهندسي و اجرا در زمينه فناو ري هاي خدمات فضايي و سنجش از راه دو ر و تقويت شبكه هاي ارتباطي و فناو ري فضايي در داخل و خارج از كشور و تجميع فعاليت هاي حاكميتي مركز سنجش از راه دو ر ايران و و زارت ارتباطات و فناو ري اطلاعات ، سازمان فضايي ايران كه در اين اساسنامه سازمان ناميده مي شود ، با استفاده از امكانات و نيرو ي انساني اداره كل طرح و مهندسي و نصب ارتباطات ماهواره اي و اداره كل نگهداري ارتباطات ماهواره اي شركت مخابرات ايران تشكيل مي گردد .

ماده 2 ـ سازمان داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي است و به صورت مؤسسه دو لتي و ابسته به و زارت ارتباطات و فناو ري اطلاعات اداره مي شود .

ماده 3 ـ و ظايف و اختيارات سازمان به شرح زير است : 
الف ـ پي گيري و انجام مصوبات شوراي عالي فضايي كشور . 
ب ـ تهيه و تنظيم برنامه هاي ميان مدت و بلندمدت در بخش فضايي كشور با همكاري دستگاه هاي ذي ربط جهت پيشنهاد به شوراي عالي فضايي . 
پ - ـ انجام مطالعات به منظور تدو ين سياست هاي طراحي ، ساخت ، پرتاب و استفاده از ماهواره هاي تحقيقاتي و كاربردي و ارايه خدمات فضايي جهت پيشنهاد به شوراي عالي فضايي . 
ت ـ برنامه ريزي به منظور هدايت و گسترش استفاده صلح آميز از فضاي ماو راي جو و فناو ري فضايي ، تقويت شبكه هاي ارتباطي ملي ، منطقه اي و بين المللي توسط بخش هاي دو لتي ، تعاو ني ، خصوصي و نظارت بر اجراي آن ها در چارچوب سياست هاي مصوب شوراي عالي فضايي . 
ث ـ مطالعه ، پژو هش و آموزش هاي كاربردي خاص در زمينه توسعه علوم و فناو ري هاي فضايي . 
ج ـ بررسي نيازها و اجراي پرو ژه هاي ماهواره اي و ساير فناو ري هاي فضايي در چارچوب مصوبات شوراي عالي فضايي . 
چ ـ مشاركت در اجراي پرو ژه هاي ماهواره اي منطقه اي و ملي در چارچوب سياست هاي كلي نظام و ساير قوانين و مقررات . 
ح ـ اعطاي مجوز براي فعاليت هاي فضايي به منظور بهره برداري منسجم و هماهنگ از فناو ري و امكانات فضايي شامل ماهواره ها ، ايستگاه هاي اخذ مستقيم ، ايستگاه هاي ارسال مستقيم و كنترل ماهواره ها در چارچوب ضوابط و مقررات . 
خ ـ همكاري با مراجع ذي ربط براي تعيين صلاحيت پيمانكاران و مشاو ران غيردو لتي براي انجام امور اجرايي و تحقيقاتي فضايي در بخش هاي مختلف كشور . 
د ـ نمايندگي ، عضويت و حضور در مجامع و اتحاديه هاي منطقه اي و بين المللي ذي ربط به منظور حفظ منافع ملي در چارچوب سياست هاي كلي نظام و ساير قوانين و مقررات . 
ذ ـ اجراي برنامه هاي همكاري منطقه اي و بين المللي در امور فضايي در چارچوب سياست هاي كلي نظام . 
ر ـ مديريت و بهره برداري از موقعيت هاي مداري و ماهواره اي و هماهنگي با دستگاه هاي مسؤو ل و پيگيري جهت ثبت بين المللي آن ها به منظور استفاده بهينه از منابع فضايي . 
ز ـ تهيه و تدو ين مقررات و آيين نامه هاي مرتبط با شرح و ظايف مندرج در ماده ( 9 ) قانون و ظايف و اختيارات و زارت ارتباطات و فناو ري اطلاعات ـ مصوب 1382ـ جهت پيشنهاد به مراجع قانوني . 
ژ ـ ايجاد بايگاني ملي و تمركز در نگهداري و طبقه بندي و بهنگام سازي اطلاعات فضايي .

تبصره 1 ـ سازمان موظف است براي انجام امور و و ظايف محول شده از حداكثر توان بخش هاي غيردو لتي در چارچوب سياست هاي شوراي عالي فضايي استفاده نمايد .

تبصره 2 ـ مسؤو ليت تعيين صلاحيت امنيتي در خصوص بندهاي "ح" و"خ" اين ماده با مراجع ذي ربط خواهد بود .

ماده 4 ـ اعتبارات موردنياز سازمان در و جوه و اعتبارات عمومي بودجه سالانه كشور پيش بيني و تأ مين خواهد شد .

تبصره 1 ـ امكانات ، سوابق ، نيرو ي انساني و اعتبارات پرو ژه هاي ماهواره اي ملي و تحقيقاتي جاري و ابسته به و زارت ارتباطات و فناو ري اطلاعات به اين سازمان منتقل مي گردد .

تبصره 2 ـ سازمان مي تواند با هماهنگي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و در چارچوب بودجه هاي سنواتي از كمك ها و ساير منابع اعتباري و زارت ارتباطات و فناو ري اطلاعات و سازمان ها و شركت هاي تابع آن و ساير نهادها استفاده نمايد .

ماده 5 ـ تشكيلات سازمان پس از تدو ين توسط سازمان و تأ ييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور قابل اجرا خواهد بود .

ماده 6 ـ رييس سازمان كه معاو ن و زير ارتباطات و فناو ري اطلاعات و دبير شوراي عالي فضايي مي باشد ، توسط و زير ارتباطات و فناو ري اطلاعات منصوب مي شود و بالاترين مقام اجرايي دستگاه خواهد بود .

ماده 7 ـ رييس سازمان مسؤو ل حسن اجراي امور و حفظ حقوق ، منافع و اموال سازمان است و براي اداره امور سازمان و انجام مصوبات شوراي عالي فضايي داراي همه گونه حقوق و اختيارات تام در حدو د مقررات است و نمايندگي سازمان را در مقابل تمامي مقامات قضايي و اشخاص حقيقي و حقوقي با حق توكيل به غير خواهد داشت و نيز مي تواند قسمتي از اختيارات خود را به موجب ابلاغ كتبي به هريك از معاو نان ، مديران يا كاركنان سازمان به تشخيص و مسؤو ليت خود تفويض نمايد .

اين اساسنامه به موجب نامه شماره 12612/ 30/ 84 مورخ 8/ 4/ 1384 شوراي نگهبان به تأ ييد شوراي يادشده رسيده است .

محمد رضا عارف - معاون اول رييس جمهور
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( دي ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-