فايل ضميمه :
        لايحه موافقتنامه تحديد حدود مرز دريايي عمان بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت سلطنت عمان
مقدمه
«لايحه موافقتنامه تحديد حدود مرز دريايي عمان بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت سلطنت عمان» كه در تاريخ 7/ 7/ 1394 اعلام وصول گرديده بود با الحاق يك تبصره به ماده واحده آن، در تاريخ 22 /10 /1394 به‌تصويب صحن علني مجلس شوراي اسلامي رسيد. لكن شوراي نگهبان ابهاماتي را نسبت به اين مصوبه وارد نمود و اظهارنظر خود را منوط به رفع اين ابهامات دانست.
شرح و بررسي
شوراي نگهبان در اظهارنظر درباره مصوبه فوق، ابهام خود را ناظر به اين مسئله دانسته است كه آيا نقشه ضميمه اين موافقتنامه كه خط مرز دريايي تعيين شده در ماده (1) در آن نمايش داده شده است به‌تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است يا خير؟ و متعاقب اين ابهام، اظهارنظر نسبت به اين مصوبه را به دليل عدم ارسال اين نقشه به همراه مصوبه به اين شورا ميسور ندانسته است.
حال مجلس به‌منظور امكان اظهارنظر شوراي نگهبان اقدام به ارسال نقشه ضميمه موافقتنامه نموده است و در نامه رئيس مجلس به اين نكته تصريح شده است كه نقشه مزبور به شماره 1573 در تاريخ 25 /7/ 1394 چاپ و به استحضار نمايندگان رسيده است.
دراين خصوص بايد گفت كه تاريخ و شماره چاپ مذكور در نامه رئيس مجلس ناظر به تاريخ و شماره چاپ لايحه دولت بوده كه بين نمايندگان توزيع شده است و نه زمان تصويب مصوبه حاضر كه مربوط به تاريخ 22 /10 /1394 است. لذا در صورتي‌كه ابهام شوراي نگهبان درخصوص استحضار مجلس به اين نقشه، ناظر به زمان تصويب اين موافقتنامه در مجلس بوده است، نامه رئيس مجلس به همراه نقشه ضميمه رافع ابهام شوراي نگهبان نيست. چراكه تاريخ مذكور مربوط به تاريخ چاپ لايحه دولت و توزيع بين نمايندگان است و نه زمان تصويب آن در صحن علني مجلس.
لازم به‌ذكر است كه پيش‌تر نيز مصوبه‌اي نظير مصوبه حاضر تحت عنوان «لايحه موافقتنامه‌تحديد حدود مرز دريايي‌بين‌جمهوري‌اسلامي‌ايران‌و جمهوري‌اسلامي‌پاكستان» درتاريخ 27/ 2 /1377 به‌تصويب مجلس شوراي اسلامي و تأييد شوراي نگهبان رسيده است. در موافقتنامه مزبور نيز نقاط و طول و عرض جغرافياي حدود مرزي در ماده (1) مشخص شده و در ماده (2) نيز به ترسيم اين نقاط در نقشه ضميمه اشاره نموده است.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( شهريور ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-