فايل ضميمه :
        لايحه الحاق يك تبصره به قانون اصلاح ماده (12) قانون حمايت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان
مقدمه
«لايحه الحاق يك تبصره به قانون اصلاح ماده (12) قانون حمايت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان» كه در تاريخ 20/ 12/ 1391 اعلام وصول گرديده بود، در جلسه علني مورخ 21 /2/ 1395 مجلس شوراي اسلامي به‌تصويب رسيده است.
شرح و بررسي
«قانون حمايت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان» در تاريخ 11 /10/ 1348 به تصويب مجس شوراي ملي وقت رسيده است. ماده (12) اين قانون در تاريخ 31 /5 /1389 به‌موجب «قانون اصلاح ماده (12) قانون حمايت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان» مصوب 1348 اصلاح گرديد. به موجب اصلاحيه مزبور «مدت استفاده از حقوق مادي پديدآورنده موضوع اين قانون كه به موجب وصايت يا وراثت منتقل مي شود از تاريخ مرگ پديدآورنده پنجاه سال است و اگر وارثي وجود نداشته باشد يا بر اثر وصايت به كسي منتقل نشده باشد براي همان مدت به منظور استفاده عمومي در اختيار حاكم اسلامي (ولي فقيه) قرار مي‌گيرد.»
براساس تبصره اين ماده نيز «مدت حمايت اثر مشترك موضوع ماده (6) اين قانون پنجاه سال بعد از فوت آخرين پديدآورنده خواهد بود.»
توضيح‌آنكه تا پيش از اصلاح مزبور مدت استفاده از حقوق مادي پديدآورنده كه به موجب وصايت يا وراثت منتقل مي‌شد از تاريخ مرگ پديد‌آورنده سي سال بود و اگر وارثي و يا وصايتي وجود نداشت براي همين مدت در اختيار وزارت فرهنگ و ارشاد قرار مي‌گرفت، كه اين موارد در اصلاحيه مذكور اصلاح گرديد. اما افزايش مدت حمايت از سي سال به پنجاه سال منجر به اين مسئله شد كه آيا صاحبان حقوق مادي آثاري كه پيش از اصلاح ماده (12) در سال 1389 به دليل اتمام سي سال، از شمول حمايت‌هاي مادي اين قانون خارج شده بودند وليكن هنوز به پنجاه سال نرسيده بودند از اصلاحيه مزبور بهره‌مند مي‌گردند يا خير. به‌منظور حل اين مسئله با توجه به اصل عطف به‌ماسبق نشدن قانون، تبصره الحاقي حاضر ارائه گرديد.
اما مسئله‌اي كه درخصوص تبصره الحاقي حاضر وجود دارد اين است كه در مدت زمان بين تصويب اصلاحيه ماده (12) در سال 1389 تا مصوبه حاضر، آثاري (موضوع قانون حمايت از حقوق مؤلفين و مصنفين)، براساس ماده (12) سابق با انقضاء سي سال، توسط عموم مورد استفاده و بهره‌برداري قرار گرفته‌اند، حال باتوجه به اينكه مصوبه حاضر مقررات ماده (12) اصلاحي را ناظر به آثار متعلق به زمان قبل از اصلاح نيز دانسته است، آيا منافع بهره‌برداري شده مزبور باتوجه به مصوبه حاضر به ورثه و يا وصي منتقل و يا مسترد مي‌شود ياخير؟
به‌نظر مي‌رسد ذيل تبصره الحاقي كه مقرر داشته «حقوق مادي آثاري كه قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون اصلاح ماده (12) قانون حمايت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان منتقل شده است از شمول اين قانون خارج است.» در مقام حل اين مسئله بوده است لكن، عبارت مذكور نمي‌تواند مفيد معني مزبور باشد و مشخص نيست خروج حقوق مادي مذكور در اين عبارت از شمول قانون، به‌معناي عدم قابليت استرداد اين حقوق است و يا از بين رفتن اصل اين حقوق.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( اسفند ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-