فايل ضميمه :
        رسيدگي به لايحه اصلاح قانون نظام صنفي كشور.

ماده 4 : صنف عبارت است از ... .
بررسي: همان‌گونه كه از ماده 22 اين لايحه (ماده 33 اصلاحي) استفاده مي‌شود «خدمات فني» مكمل و يا عبارت اخري از صنف توليدي مي‌باشد و «خدماتي» نيز مكمل و يا عبارت اخري از صنف توزيعي مي‌باشد و لذا مناسب است عبارت در ماده 4 و 32 اصلاح شده بگونه‌اي ذكر شود كه مبين اين مطلب باشد.

ماده 5 ، تبصره 2 : اتحاديه صنفي مكلف است ... .
بررسي: نظر بعضي از اعضاء اين بود كه اطلاق بدون پروانه تلقي نمودن واحد صنفي را در فرضي كه قصور يا تقصيري از ناحيه صاحب واحد صنفي نباشد خلاف شرع مي‌باشد. با توجه به آثار و احكامي كه در اين قانون براي كسب بدون پروانه بيان شده است.

ماده 7 (تبصره 5 ماده 12 ) : در صورت عدم فعاليت بيش از شش ماه ... .
بررسي: نظر بعضي از اعضاء اين بود كه اطلاق ابطال پروانه در فرضي كه عدم فعاليت بيش از شش ماه واحد صنفي از روي عذر و بدون قصور يا تقصير مالك واحد صنفي باشد خلاف‌شرع مي‌باشد. به همان بيان سابق

ماده 13 (ماده 22 مكرر ) : شرائط داوطلبان عضويت ... .
بررسي: با توجه به اختيارات و حدود تصميمات اتحاديه، ذكر بعضي شرائط ديگر از جمله وثاقت و امانت‌داري و تعهد لازم است. همان‌گونه كه شرط تعهد در ماده 43 اصلاحي ذكر شده است.

ماده 16 (ماده 27 اصلاحي ) : محل داير شده به وسيله ... .
بررسي: نظر بعضي از اعضاء اين بود كه اطلاق پلمپ نمودن در فرضي كه عدم صدور پروانه به خاطر مسامحه مسئولين ذيربط مي‌باشد و شخص حقيقي يا حقوقي تقصير يا قصوري ندارد خلاف شرع مي‌باشد.

توضيح اينكه در اين جلسه تا پايان ماده 31 (ماده 47 اصلاحي) بحث شد.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-