فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        عطف به نامه شماره 2188/ق مورخ 11/ 12/ 60 :
لايحه واگذاري ساختمان‌هايي كه در رابطه با سيل و زلزله در مناطق مختلف كشور احاداث شده يا مي‌شود مصوب جلسه 9/ 12/ 60 مجلس شوراي اسلامي در شوراي نگهبان مطرح و مورد بررسي قرار گرفت و مغاير موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

قائم مقام دبير شوراي نگهبان
محسن هادوي
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-