فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 7093/ 30/ 83
تاريخ: 19/ 1/ 1383

معاون اول محترم رئيس جمهور
عطف به نامه شماره 64840/ 30207 مورخ 27/ 12/ 1382؛
اساسنامه شركت مادر تخصصي ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور
مصوب جلسه مورخ دهم اسفندماه يكهزار و سيصد و هشتاد و دو هيئت وزيران در جلسه مورخ 19 /1/ 1383 شوراي نگهبان مطرح شد كه نظر شورا به شرح زير اعلام مي گردد.
بند (2) ماده (8) از اين جهت كه رئيس جمهور رئيس سازمان برنامه و بودجه را الزاماً معاون رئيس جمهور شناخته است مغاير اصل 126 قانون اساسي شناخته شد.
احمد جنتي
دبير شوراي نگهبان
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-