فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

شماره: 142/94405

تاريخ: 1396/10/30

باسمه تعالي

 

 

حضرت آيتالله احمد جنتي

دبير محترم شوراي نگهبان

          عطف به نامه شماره 3201/‏102/‏96 مورخ 20/‏8/‏1396 و پيرو نامه شماره 66240/‏142 مورخ 9/‏8/‏1396 در اجراي اصل نود و چهارم (94) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران طرح حمايت از هنرمندان، استادكاران و فعالان صنايع دستي كه بهمنظور رفع ايراد آن شورا در جلسه علني روز سهشنبه مورخ 26/‏10/‏1396 مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده است، به پيوست ارسال ميگردد.

علي لاريجاني

رونوشت:

- معاونت محترم قوانين، جهت استحضار و اقدام

طرح حمايت از هنرمندان، استادكاران و فعالان صنايع دستي

ماده 1- ...

ماده 8- بهمنظور حمايت، توسعه و ترويج صنايع دستي و تشويق و تكريم هنرمندان، پيشكسوتان و فعالان بخش صنايع دستي و فرش دستباف، عنوان «صندوق احياء و بهرهبرداري از اماكن تاريخي و فرهنگي» به «صندوق توسعه صنايع دستي و فرش و احياء و بهرهبرداري از اماكن تاريخي و فر هنگي» اصلاح ميگردد. سيدرصد (30%) درآمدهاي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري از اجاره اماكن و فروش بليط، بخشي از منابع صندوق كارآفريني و اميد (مهر امام رضا (ع) ) و كمكهاي بخشهاي دولتي و غيردولتي و درآمدهاي حاصل از فعاليتهاي صندوق پس از درج در بودجه سنواتي و گردش خزانه به منابع صندوق اضافه ميشود. بهمنظور تحقق اهداف فوق، اساسنامه صندوق ظرف مدت ششماه پس از تصويب اين قانون با پيشنهاد مشترك سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و وزارت صنعت، معدن و تجارت تهيه ميشود و به تصويب هيأت وزيران ميرسد.

ماده (8) بهشرح زير اصلاح ميشود:

ماده 8- بهمنظور حمايت، توسعه و ترويج صنايع دستي و تشويق و تكريم هنرمندان، پيشكسوتان و فعالان بخش صنايع دستي و فرش دستباف، عنوان «صندوق احياء و بهرهبرداري از اماكن تاريخي و فرهنگي» (موجود) به «صندوق توسعه صنايع دستي و فرش دستباف و احياء و بهرهبرداري از اماكن تاريخي و فرهنگي» اصلاح ميگردد. منابع صندوق از محل بخشي از تسهيلات صندوق كارآفريني اميد (مهر امام رضا (ع) ) و كمكهاي بخش دولتي و غيردولتي و درآمدهاي حاصل از فعاليتهاي صندوق پس از درج در بودجه سنواتي و گردش خزانه تأمين ميشود. همچنين دولت (سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري) ميتواند سيدرصد (30%) از درآمدهاي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري را بهجهت تقويت منابع اين صندوق اختصاص دهد. اساسنامه صندوق ظرف مدت ششماه پس از ابلاغ اين قانون با پيشنهاد مشترك سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و وزارت صنعت، معدن و تجارت تهيه ميشود و به تصويب هيأت وزيران ميرسد.

ماده 9- ...

اصلاح فوق در جلسه علني روز سهشنبه مورخ بيست و ششم ديماه يكهزار و سيصد و نود و شش مجلس شوراي اسلامي بهتصويب رسيد.

علي لاريجاني

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-