فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره ابلاغ : 120432	شماره انتشار : 10734 	
تاريخ ابلاغ: 1360/09/24	تاريخ روزنامه رسمي : 1360/10/10	

‌قانون مربوط به اصلاح تبصره 2 ماده 91 اصلاحي قانون استخدام ارتش جمهوري اسلامي ايران
مصوب 1360/09/04

‌ماده واحده - در تبصره 2 ماده 91 اصلاحي قانون استخدام ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب 1356.5.12 عبارت "‌و منحصراً ناظر به زمان‌صلح خواهد بود" حذف مي‌شود.
‌مقررات اين ماده واحده نسبت به زمان جنگ از تاريخ 23 بهمن 1357 و نسبت به زمان صلح به شرط آنكه در عمليات سركوبي مردم قبل از 22 بهمن1357 و نسبت به زمان صلح به شرط آنكه در عمليات سركوبي مردم قبل از 22 بهمن 1357 شركت نداشته باشند (‌تشخيص شركت در عمليات‌سركوب مردم با مراجع صالح قضايي ارتش است) از تاريخ ابلاغ مواد 90 و 91 اصلاحي اين قانون قابل اجرا مي‌باشد.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي در جلسه روز چهارشنبه چهارم آذر ماه يك هزار و سيصد و شصت به تصويب‌كميسيون امور دفاعي مجلس شوراي اسلامي رسيده و شوراي محترم نگهبان آن را تأييد نموده است و براي مدت سه سال از تاريخ تصويب به صورت‌آزمايشي قابل اجرا است.

‌رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-