فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

شماره: 98/102/10729

تاريخ: 1398/4/19

باسمه تعالي


رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي

عطف به نامه شمارة 27820/‏284 مورخ 05/‏04/‏1398؛


لايحه حمايت قضائي و بيمه‌اي از مأموران يگان حفاظت دستگاه‌هاي اجرائي


مصوب جلسه مورخ سوم تير ماه يكهزار و سيصد و نود و هشت مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 19/‏04/‏1398 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه بهشرح زير اعلام نظر ميگردد:


1_ در ماده 1، توسعه نسبت به موارد مذكور در لايحه دولت، مغاير اصل 75 قانون اساسي شناخته شد. همچنين از اين جهت كه آيا تسري قانون بكارگيري سلاح توسط نيروهاي مسلح در موارد ضروري مصوب 18/‏10/‏1373 به مأموران محيطزيست و منابع طبيعي شامل موارد بكارگيري سلاح كه ممكن است منجر به قتل يا جرح گردد، ميباشد يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.


2_ در ماده 2 و تبصرههاي آن، توسعه نسبت به موارد مذكور در لايحه دولت، مغاير اصل 75 قانون اساسي شناخته شد. همچنين در تبصره 2 اين ماده، مقصود از «همياران طبيعت»، «محافظان افتخاري» و «داوطلبان مردمي» با عنايت به اينكه تعريف قانوني ندارند، روشن نيست؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.


عباسعلي كدخدائي

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-