فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره:87050 ه / ب	
تاريخ: 27/ 12/ 1392

نظر به اينكه براساس ماده (29) و بند «ت» ماده (224) قانون برنامه پنجم توسعه ـ مصوب 1389ـ «كليه تصويب­نامه­ها... كه متضمن بار مالي براي دولت باشد در صورتي قابل طرح و تصويب و اجراء است كه بار مالي ناشي از آن در گذشته محاسبه و در قانون بودجه كل كشور يا منابع داخلي دستگاه اجرايي ذي­ربط تأمين شده باشد»، بنابراين، متن مصوبه اصلاحي ناظر به تأمين و پرداخت سرمايه سازمان خصوصي­سازي، با توجه به متضمن بار مالي بودن و عدم پيش­بيني بار مالي ناشي از آن به طرق مقرر در قانون، مغاير قانون مي­باشد.
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-