فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 9039
تاريخ: 62/4/9
بسم الله الرحمن الرحيم
فرمانده محترم نيروي دريايي جمهوري اسلامي ايران‌
عطف به نامه‌هاي شماره 210/204-01-101 مورخ 61/12/26 و شماره 210/30-01-101 مورخ 62/4/1:
موضوع در جلسه شوراي نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسي قرار گرفت. نظر اكثريت اعضاء شوراي نگهبان بدينشرح اعلام مي‌شود:
"چون ارسال نامه درخواست كار چنانكه در صورت جلسه ارسالي مرقوم است متضمن قرارداد و تعهدي نيست مشمول اصل 125 قانون اساسي نمي‌باشد و نياز بتصويب مجلس شوراي اسلامي ندارد."
قائم‌مقام دبير شوراي نگهبان‌
محسن هادوي‌
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-