فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 3/1289
تاريخ: 60/10/10
بسمه تعالي
شوراي محترم نگهبان قانون اساسي‌
رئيس جمهور طبق قانون اساسي مكلف به اجراي قانون اساسي و شرع مقدس و ... است. بنظر ميرسد كه انجام اين مسؤوليت بدون نظارت دقيق بر ارگانهاي اجرايي (اعم از قوه قضائيه و مجريه) امكان‌پذير نيست، بدين جهت دفتر رياست جمهوري در صدد است به تشكيل يك واحد بازرسي ويژه اقدام نمايد، خواهشمند است نظر آن شورا را در مورد اين‌ اقدام از جهت انطباق با قانون اساسي بيان نمائيد.
سيد علي خامنه‌اي‌
رئيس جمهوري اسلامي ايران‌
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-