فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 1282
تاريخ: 13/ 10/ 1368
رياست محترم هيئت عمومى ديوان عدالت ادارى
عطف به نامه‏هاى شماره ه/65/ 48 مورخ 20/ 8/ 1368 و شماره ه/231 مورخ 21/ 9/ 1366:
موضوع سؤال در جلسه فقهاى شوراى نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسى قرار گرفت. نظر آقايان به شرح ذيل اعلام مى‏گردد:
«وضع عوارض مذكور در صورتى كه در محدوده قوانين و مقررات باشد مغاير با موازين شرعى شناخته نمى‏شود.»
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آبان ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-