فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

شماره:366/97184

تاريخ: 1396/11/7

باسمه تعالي

حضرت آيتالله احمد جنتي

دبير محترم شوراي نگهبان

           در اجراي اصل نود و چهارم (94) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران طرح دوفوريتي استفساريه چگونگي امهال وام كه به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود و در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ 4/‏11/‏1396 مجلس با اصلاحاتي به تصويب رسيده است، به پيوست ارسال ميگردد.

علي لاريجاني

  رونوشت:

- معاونت محترم قوانين، جهت استحضار و اقدام

 طرح استفساريه چگونگي امهال وام

 موضوع استفساريه:

آيا منظور از استمهال بدهي بانكي خسارتديدگان از حوادث غيرمترقبه موضوع بند (6) مادهواحده قانون تسريع در بازسازي مناطق آسيبديده در اثر حوادث غيرمترقبه مصوب 19/‏3/‏1392، اين است كه تسهيلات پرداختي به خسارتديدگان براي دوره امهال، مشمول سود يا وجه التزام نشده و الزامات و ممنوعيتهاي ناشي از غير جاريشدن تسهيلات مذكور در طول دوره امهال متوجه تسهيلاتگيرنده و بانك نميگردد؟

پاسخ:

 بلي. منظور از استمهال بدهي بانكي خسارتديدگان از حوادث غيرمترقبه موضوع بند (6) مادهواحده قانون تسريع در بازسازي مناطق آسيبديده در اثر حوادث غيرمترقبه مصوب 19/‏3/‏1392، اين است كه تسهيلات پرداختي به خسارتديدگان براي دوره امهال مشمول سود يا وجه التزام نشده و الزامات و ممنوعيتهاي ناشي از غير جاريشدن تسهيلات مذكور در طول دوره امهال متوجه تسهيلاتگيرنده و بانك نميگردد.

تفسير فوق در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ چهارم بهمنماه يكهزار و سيصد و نود و شش مجلس شوراي اسلامي بهتصويب رسيد./‏ ا

علي لاريجاني

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-