فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره ابلاغ : 20496/ت 144ه	شماره انتشار : 14381 	
تاريخ ابلاغ: 21/ 04 /1373	تاريخ روزنامه رسمي : 01 /05 /1373	

اصلاح اساسنامه شركت مهندسي فرودگاههاي كشور 
مصوب 01/ 04 /1373

هيأت وزيران در جلسه مورخ 1 /4 /1373 بنا به پيشنهاد شماره 11 /12261 مورخ 10 /9 /1372 وزارت راه و ترابري و به استناد تبصره ( 2 ) ماده ( 5 ) " قانون اصلاح ماده ( 5 ) قانون هواپيمايي كشوري مصوب تيرماه 1328 " ـ مصوب 1367 ـ تصويب نمود :

اساسنامه شركت مهندسي فرودگاههاي كشور ( موضوع تصويبنامه شماره 112722 /ت173 ك مورخ 14 /9 /1369 ) به شرح زير اصلاح مي شود :

1 - در مقدمه و عنوان اساسنامه ، از عبارت " اساسنامه شركت مهندسي فرودگاههاي كشور " كلمه " مهندسي " حذف مي گردد .

2 - ماده ( 1 ) به شرح زير اصلاح مي گردد : 
" به منظور اداره ، نگهداري ، توسعه و تجهيز فرودگاههاي كشور ، شركت فرودگاههاي كشور ، كه از اين به بعد اختصاراً " شركت " ناميده مي شود بر اساس تبصره ( 1 ) ماده ( 5 ) اصلاحي قانون هواپيمايي كشوري ( موضوع قانون مصوب 25 /1 /1367 ) تشكيل مي گردد و طبق مقررات اين اساسنامه و اصول بازرگاني اداره خواهد شد "

3 - متن زير به عنوان تبصره به ماده ( 1 ) اضافه مي گردد : 
" شركت مي تواند قسمتي از امور غيرمديريتي نظير فعاليتهاي خدماتي و پشتيباني مربوط به اداره ، نگهداري ، توسعه و تجهيز فرودگاهها را به اشخاص حقيقي يا حقوقي ذيصلاح و واجد شرايط تحت ضوابط سازمان هواپيمايي كشوري به طور موقت واگذار نمايد "

4 - بند ( 3 ) از ماده ( 5 ) به شرح زير اصلاح مي شود : 
" انعقاد قرارداد با مؤسسات و اشخاص حقيقي يا حقوقي داخلي و خارجي در زمينه ارائه خدمات مربوط به اداره ، نگهداري ، توسعه و تجهيز فرودگاهها يا خدمات مشاوره اي با رعايت قوانين مربوط "

5 - در بند ( 4 ) ماده ( 5 ) كلمه " عمليات " حذف مي گردد و كلمه " وظايف " جايگزين آن مي شود .

7 - عبارت زير به عنوان بند ( 6 ) به ماده ( 5 ) اضافه مي شود و شماره بند ( 6 ) همين ماده به ( 7 ) تغيير مي يابد : 
" مشاركت يا واگذاري در اداره و ايجاد مؤسسات خدماتي و تجاري ، مانند هتلهاي فرودگاهي ، فروشگاههاي آزاد ، پاركينگ ، رستوران و نظاير آن و خدمات فرودگاهي بار و مسافر در محدوده فرودگاهها . "

8 - عبارت " يا خارج آن " پس از عبارت " اعضاي هيأت مديره " به تبصره ماده ( 13 ) اضافه مي گردد .

9 - تبصره ماده ( 14 ) حذف مي شود .

10 - متن ماده ( 15 ) به شرح زير تغيير مي يابد : 
" مديرعامل مي تواند به مسووليت خود قسمتي از اختيارات خود را به هر يك از اعضاي هيأت مديره ، قائم مقام ، معاونان يا كارمندان شركت تفويض كند و به آنان حق امضاء از طرف شركت بدهد ، همچنين مي تواند در غياب خود تمام اختيارات خود را به هر يك از اعضاي هيأت مديره ، قائم مقام ، يا معاونان واگذار نمايد ، ولي كليه چكها ، قراردادها ، اوراق و اسناد تعهد آور با امضاي مشترك مديرعامل و رئيس هيأت مديره يا دو نفر كه مديرعامل با تأييد رئيس هيأت مديره حق امضاء به آنان تفويض كرده است معتبر خواهد بود "

اصلاحات موضوع اين تصويبنامه به موجب نامه شماره 6546 مورخ 15 /4 /1373 شوراي محترم نگهبان به تأييد شوراي ياد شده رسيده است .

معاون اول رئيس جمهور - حسن حبيبي
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-