فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

تاريخ: 96/102/2544

شماره: 1396/6/22

باسمه تعالي

رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي

عطف به نامه شمارة 47978/‏241 مورخ 11/‏06/‏1396؛

لايحه موافقتنامه همكاري در زمينه حفظ نباتات و قرنطينه گياهي

بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آذربايجان

مصوب جلسه مورخ هفتم شهريور ماه يكهزار و سيصد و نود و شش مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 22/‏06/‏1396 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر اين شورا به‌شرح زير اعلام مي‌گردد:

1- در بند (الف) ماده 1، واژه «ژرم پلاسم» مغاير اصل 15 قانون اساسي شناخته شد.

2- در جزء (پ) بند 2 ماده 4، واژه «بيولوژيكي» مغاير اصل 15 قانون اساسي شناخته شد.

3- در بند 3 ماده 4، اطلاق معدوم كردن محموله نسبت به مواردي كه مالك راضي به اين امر نيست و ضرورتي نيز وجود ندارد، خلاف موازين شرع شناخته شد.

محمدرضا عليزاده

قائم مقام دبير شوراي نگهبان

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-