فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 95/100/5430
تاريخ: 95/11/28

معاون اول محترم رئيس جمهور
عطف به نامه شمارۀ 53750/125756 مورخ 1395/10/12؛

اصلاحيه اساسنامه شركت‌هاي آب منطقه‌اي همدان،‌ لرستان، ايلام، مركزي، خراسان شمالي، اردبيل، كهگيلويه و بويراحمد، گلستان، بوشهر، سمنان، قم، چهارمحال و بختياري، زنجان، كردستان، قزوين و خراسان جنوبي مصوب جلسه مورخ پنجم ديماه يكهزار و سيصد و نود و پنج هيأت وزيران؛ در جلسه مورخ 27 /11/ 1395 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

احمد جنتي
دبير شوراي نگهبان
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-