فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        عطف به نامه شماره 1448 /ق مورخ 4/ 9/ 60 :
لايحه بخشودگي خسارت تاديه قبوض اقساطي زارعين مشمول قوانين و مقررات اصلاحات ارضي مصوب مجلس شوراي اسامي در جلسه مورخ 5/ 9/ 60 شوراي نگهبان مطرح و مورد بررسي قرار گرفت و مغاير موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

دبير شوراي نگهبان
لطف الله صافي
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-