فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 166529/ 47144  	
تاريخ: 24/ 8/ 1391

شوراي محترم نگهبان
با سلام، بازگشت به نامه شماره 46814/ 30/ 91 مورخ 3/3/ 1391 در خصوص اساسنامه صندوق بيمه كشاورزي، اصلاحات لازم كه در جلسه مورخ 10/ 8/ 1391 هيئت وزيران تصويب شده است به شرح زير جهت اقدام معمول اعلام مي­شود:
1-در پايان بند (ع) ماده (11) عبارت «با رعايت قوانين و مقررات مربوط» اضافه مي­شود.
2-در ماده (12) عبارت «پيشنهاد اصلاح اساسنامه» جايگزين عبارت «تغيير و اصلاح اساسنامه» مي­شود.
محمدرضا رحيمي
 معاون اول رئيس جمهور
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-