فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
    شماره: 0750
تاريخ: 4/ 7/ 1369
شوراي نگهبان
بسمه تعالي
بســم الله الرحمن الرحيـــم
جناب آقاي دكتر رحيمي- معاون اول محترم رياست جمهوري
عطف به نامه شماره 65246 مورخ 22/ 6/ 1369:
با توجه به ملاك اصل 95 قانون اساسي به لحاظ اشتغالات جاري شوراي نگهبان در امر انتخابات مجلس خبرگان و عدم فرصت كافب جهت بررسي اساسنامه هاي شركت هاي و سازمان هاي ارسالي بدينوسيله اعلام استعمال مي شود.                      
 دبيـــر شــوراي نگهبـــان
                             
محمد محمدي گيلاني
    
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( ارديبهشت ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-