فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        تاريخ :60/11/27
شماره :1109/400

بسمه تعالي

به: شوراي محترم نگهبان قانون اساسي
از: وزارت نيرو
موضوع: موافقتنامه مالي با بانك درسد نر (نيروگاه نكا)

در رابطه با قراردادي براي اجراي پروژه احداث نيروگاه حرارتي مازندران (نكا) موافقتنامه مالي با گروه بانكهاي آلماني بمديريت بانك درسد نر براي تأمين قسمتي از هزينه­هاي ارزي پروژه مذكور منعقد گرديد كه مدت استفاده از آن در تاريخ 31 سپتامبر 1981 منقضي شده و با توجه باينكه براي تمديد آن منعي در متن موافقتنامه مذكور قيد نشده و هيئت محترم وزيران نيز طي تصويبنامه شماره 58818 مورخ 60/8/14 تمديد موافقتنامه را تأييد نموده­اند اين سوال مطرح است كه با توجه به عدم منع تمديد موافقتنامه آيا طبق قانون اساسي تمديد موافقتنامه نيازي به تصويب مجلس شوراي اسلامي و شوراي محترم نگهبان قانون اساسي دارد يا خير؟ 
تقاضا دارد دستور فرمائيد مراتب را جهت اقدامات بعدي اعلام فرمائيد.

از طرف حسن غفوري
وزير نيرو
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( ارديبهشت ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-