فايل ضميمه :
        رسيدگي به نامه ديوان‌عدالت اداري مبني بر دادخواست جناب‌آقاي هوشنگ دانشور خلاري مبتني بر ادعاء خلاف شرع بودن مصوبه دويست و سي و سومين جلسه شوراي اسلامي شهر شيراز مورخ 9/ 11/ 1390  و مصوبه شماره 26373 مورخ 11/ 11/ 1390 شوراي مذكور.

بررسي : هر دو مصوبه مذكور اگر چه چون جعل عوارض است و بر طبق قانون مصوب 1375 شوراهاي شهر مي‌توانند عوارض را جعل كنند خلاف شرع نيست ، اما از جهت اين‌كه بعضي از عوارض مصوب مذكور در جداول ضميمه آن‌ها مستلزم اجحاف و ظلم به مردم مي‌باشد مانند جعل 60درصد قيمت عرصه و يا بيشتر جعل اين‌گونه عوارض خلاف شرع دانسته شد.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( اسفند ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-