فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

شماره: 96/102/4312

تاريخ: 1396/11/25

باسمه تعالي

معاون اول محترم رئيس جمهور  

عطف به نامه‌ شمارة 134236/‏54952 مورخ 25/‏10/‏1396؛

اصلاح اساسنامه شركت مادرتخصصي سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي ايران

مصوب جلسه مورخ بيستم دي ماه يكهزار و سيصد و نود و شش هيأت وزيران؛ در جلسه مورخ 25/‏11/‏1396 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

محمد رضا عليزاده

قائم مقام دبير شوراي نگهبان

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-