فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

شماره: 531/5802

تاريخ: 1399/2/20

باسمه تعالي

حضرت آيتالله احمد جنتي

دبير محترم شوراي نگهبان

            عطف به نامه شماره 14949/‏102/‏98 مورخ 8/‏10/‏1398 و پيرو نامه شماره 77175/‏531 مورخ 27/‏9/‏1398 در اجراي اصل نود و چهارم (94) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران طرح ساماندهي كاركنان قراردادي دانشگاه پيام نور كه به‌منظور رفع ايرادات آن شورا در جلسه علني روز سه‌‌شنبه مورخ 16/‏2/‏1399 مجلس شوراي اسلامي به‌تصويب رسيده است، به پيوست ارسال مي‌شود.

علي لاريجاني

 

 

طرح ساماندهي كاركنان قراردادي دانشگاه پيام نور

 

ماده1- كليه كاركنان قراردادي انجام كار معين كه داراي حداقل ده‌سال سابقه خدمت و پرداخت حق بيمه در دانشگاه پيام نور هستند و رابطه قراردادي آنها تا زمان لازم­الاجراء‌شدن اين قانون استمرار دارد، با رعايت شرايط زير به پيماني تبديل وضعيت مي‌شوند:

الف- وجود پست بلاتصدي در تشكيلات تفصيلي مصوب دانشگاه بدون افزايش هرگونه پست سازماني جديد

ب- داشتن شرايط احراز پستهاي سازماني تشكيلات تفصيلي مصوب دانشگاه

ج- كسب حد نصاب نمره لازم، كه به تصويب هيأت امناي دانشگاه پيام نور مي‌رسد، در آزموني كه توسط مركز سنجش آزمون دانشگاه برگزار مي‌شود.

د- تأمين اعتبار لازم از طريق منابع تخصيصي دانشگاه به­نحوي كه هيچ‌گونه بار مالي جديدي ايجاد نكند.

ه‍- تأييديه گزينش

با توجه به پيش‌بيني محل تأمين بار مالي تبديل وضعيت كاركنان قراردادي دانشگاه پيام‌نور در رديف (19) بخش نهم: تغييرات متفرقه قانون بودجه سال 1399 كل كشور،‌ به‌منظور رفع ايرادات اعلامي رديف‌هاي (1) و (2) شوراي نگهبان ماده (1)‌ به‌شرح زير اصلاح شد:

ماده1- كاركنان قراردادي انجام كار معين كه داراي حداقل ده سال سابقه خدمت و پرداخت حق بيمه در دانشگاه پيام‌نور هستند و رابطه قراردادي آنها تا زمان لازم‌الاجراء شدن اين قانون استمرار دارد، تا سقف سه‌هزار نفر با رعايت شرايط زير به پيماني تبديل وضعيت مي‌شوند:

الف- وجود پست بلاتصدي در تشكيلات تفصيلي مصوب دانشگاه بدون افزايش هرگونه پست سازماني جديد

ب- داشتن شرايط احراز پستهاي سازماني تشكيلات تفصيلي مصوب دانشگاه

ج- كسب حد نصاب نمره لازم كه به تصويب هيأت امناي دانشگاه پيام‌نور مي‌رسد،‌ در آزموني كه توسط مركز سنجش آن دانشگاه برگزار مي‌شود.

د- تأييديه گزينش

تبصره- در صورتي كه واجدين شرايط بيش از سقف سه‌هزار نفر باشند، ‌اولويت تبديل وضعيت با افراد داراي سابقه خدمت بالاتر و افراد موضوع ماده (4) ‌اين قانون است.

ماده2-...

ماده3- كاركنان قراردادي شاغل در پستهاي سازماني تخصيص‌يافته در صورت دارا بودن شماره شناسه مورد تأييد سازمان اداري و استخدامي كشور و احراز شرايط عمومي و اختصاصي مندرج در آيين‌نامه استخدامي دانشگاه به پيماني تبديل وضعيت مي‌شوند.

با توجه به پيش‌بيني محل تأمين بار مالي تبديل وضعيت كاركنان قراردادي دانشگاه پيام‌نور در رديف (19) بخش نهم: تغييرات متفرقه قانون بودجه سال 1399 كل كشور و اصلاح به‌عمل‌آمده در ماده (1)، ايراد اعلامي رديف (3)‌ شوراي نگهبان در مورد ماده (3) مرتفع گرديد.

ماده4-...

اصلاحات فوق در جلسه علني روز سه‌‌شنبه مورخ شانزدهم ارديبهشت‌ماه يكهزار و سيصد و نود و نه مجلس شوراي اسلامي به‌تصويب رسيد./‏ا

علي لاريجاني

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-