فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره ابلاغ : 75436	شماره انتشار : 10521	
تاريخ ابلاغ: 1359/12/26	تاريخ روزنامه رسمي : 1360/01/26	

قانون تغيير نام وزارت بهداري و بهزيستي به وزارت بهداري
مصوب 1359/12/10

ماده واحده - نظر به تشكيل سازمان بهزيستي كشور و انتزاع وظايف مربوط به بهزيستي از وزارت بهداري و بهزيستي ، از تاريخ تصويب اين قانون نام وزارت مزبور به وزارت بهداري تغيير مي يابد و كليه وظايف و اختيارات وزير بهداري و بهزيستي در امور بهزيستي به وزير مشاور و رئيس سازمان بهزيستي كشور منتقل مي گردد .

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز يكشنبه دهم اسفند ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و نه شمسي به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده و شوراي محترم نگهبان آنرا تأييد نموده است .

رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-