فايل ضميمه :
        

اصلاح اساسنامه شركت صنايع هوايي قدس مصوب 27/‏7/‏1393

درباره‌ي اساسنامه هيئت وزيران در راستاي اختيار حاصل از ذيل اصل (85) قانون اساسي و به استناد ماده (4) قانون تشكيل سازمان صنايع هوايي نيروهاي مسلح مصوب 1381، «اصلاح اساسنامه شركت صنايع هوايي قدس» را بنا به پيشنهاد وزارت دفاع و پشتيبياني نيروهاي مسلح در جلسه‌ي مورخ 27/‏7/‏1393 هيئت وزيران به تصويب رساند. پس از آن، اين مصوبه براي طي تشريفات قانوني مقرر در اصل (85) قانون اساسي، جهت بررسي عدم مغايرت مفاد آن با موازين شرع و قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 91254/‏51087 مورخ 11/‏8/‏1393 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان پس از بررسي اين مصوبه در جلسه‌ي مورخ 28/‏8/‏1393، مفاد آن را مغاير با موازين شرع و قانون اساسي ندانست و نظر خود در اين خصوص را طي نامه‌ي شماره 2618/‏102/‏93 مورخ 3/‏9/‏1393 به هيئت وزيران اعلام كرد. ******* تاريخ مصوبه هيئت وزيران: 27/‏7/‏1393 تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 28/‏8/‏1393 هيئت وزيران در جلسه 27/‏7/‏1393 به پيشنهاد شماره 24/‏17/‏104/‏24206 مورخ 23/‏6/‏1393 وزارت دفاع و پشتيبياني نيروهاي مسلح و به استناد ماده (4) قانون تشكيل سازمان صنايع هوايي نيروهاي مسلح - مصوب 1381-{1}تصويب كرد: در ماده (1) اساسنامه شركت صنايع هوايي قدس{2}موضوع تصويب‌نامه شماره 202286/‏ت32879 هـ مورخ 26/‏12/‏1386، عبارت «شركت صنايع هوايي قدس» به عبارت «شركت صنايع طراحي و ساخت هواپيماهاي سبك» اصلاح مي‌شود. اين اصلاحيه پس از تأييد فرماندهي كل نيروهاي مسلح لازم‌الاجرا است. ديدگاه عدم مغايرت هيچ يك از اعضاي شوراي نگهبان در خصوص مغايرت مفاد اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي نظري ابراز نكردند. نظر شوراي نگهبان مصوبه‌ي مزبور، مغايرتي با موازين شرع و قانون اساسي ندارد. نظر نهايي شوراي نگهبان مصوبه هيئت وزيران در خصوص اصلاح اساسنامه شركت صنايع هوايي قدس، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد. ======================================================================================== 1. ماده (4) قانون تشكيل سازمان صنايع هوايي نيروهاي مسلح مصوب 27/‏11/‏1381: «ماده 4- اساسنامه سازمان و شركت‌هايي كه توسط سازمان مطابق ماده (3) اين قانون تشكيل مي‌گردند به وسيله وزارت تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد و پس از تأييد فرماندهي كل قوا، جهت اجرا ابلاغ مي‌گردد.» 2. ماده (1) اساسنامه شركت صنايع هوايي قدس مصوب 7/‏9/‏1386: «ماده 1- به منظور انجام فعاليت‌هاي مربوط به وسايل بدون سرنشين و هواپيماهاي سبك و فوق سبك مندرج در تبصره (۱) ماده (۸) اساسنامه سازمان صنايع هوايي نيروهاي مسلح، كه در اين اساسنامه سازمان ناميده مي‌شود، شركت صنايع هوايي قدس كه در اين اساسنامه شركت ناميده مي‌شود در زيرمجموعه سازمان تشكيل مي‌گردد.»
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( ارديبهشت ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-