فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 6546
تاريخ: 15/ 4/ 1373
شوراي نگهبان
بسمه تعالي
معاون اول محترم رياست جمهوري اسلامي ايران
با سلام
عطف به نامه هاي شماره 19558 مورخ 7/ 4/ 1373 و 69752 مورخ 25 /12/ 1372 و پيرو نامه شماره 6089 مورخ 27/ 1/ 1373:
اساسنامه شركت مهندسي فرودگاه هاي كشور كه مجدداً و با اصلاحاتي در جلسه مورخ 1/ 4/ 1373 به تصويب هيئت وزيران رسيده است در جلسه مورخ 15/ 4/ 1373 شوراي نگهبان مطرح شد و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغاير موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد
قائم مقام دبير شوراي نگهبان
احمد عليزاده
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-