فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره:31646/ 47144
تاريخ: 20/ 2/ 1391
اساسنامه صندوق بيمه كشاورزي

شوراي محترم نگهبان
در اجراي اصل (85) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اساسنامه صندوق بيمه كشاورزي كه در جلسه مورخ 3/ 2/ 1391 هيئت وزيران تصويب شده است، براي اقدام معمول به پيوست ارسال مي­گردد.
محمدرضا رحيمي
 معاون اول رئيس جمهور

وزارت جهاد كشاورزي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 3/ 2/ 1391 بنا به پيشنهاد شماره 18697/ 020 مورخ 15/ 5/ 1390 وزارت جهاد كشاورزي و به استناد تبصره (8) الحاقي ماده واحده قانون اصلاح قانون بيمه محصولات كشاورزي ـ مصوب 1387 ـ، اساسنامه صندوق بيمه كشاورزي را به شرح زير تصويب نمود:
ماده 1 ـ به منظور ارائه خدمات بيمه­اي در بخش كشاورزي صندوق بيمه كشاورزي كه در اين اساسنامه به اختصار «صندوق» ناميده مي­شود، در بانك كشاورزي، كه در اين اساسنامه به اختصار «بانك» ناميده مي­شود، تأسيس مي­شود.
ماده 2 ـ صندوق داراي استقلال مالي و شخصيت حقوقي است و براساس مفاد اين اساسنامه اداره مي­شود.
ماده 11 ـ وظايف و اختيارات مجمع عمومي عادي به شرح زير تعيين مي­شود:
ع- اتخاذ تصميم در خصوص نحوه مصرف سود و برداشت از اندوخته­ها
ماده 12 ـ مجمع عمومي فوق­العاده براي اتخاذ تصميم نسبت به كاهش يا افزايش سرمايه، تغيير و اصلاح اساسنامه به ترتيب ياد شده دعوت و تشكيل مي­گردد و تصميمات آن با 4/ 3 آراي كل اعضاء معتبر خواهد بود.
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-