فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 5353ـق
تاريخ: 62/9/21
يسمه تعالي
شوراي محترم نگهبان‌
در اجراي اصل هشتاد و هشتم قانون اساسي وزراء موظف به حضور در مجلس و پاسخ به سوالات نمايندگان محترم ميباشند.
خواهشمند است اعلام فرمايند آيا وزير مشاور در امور اجرائي نيز چون ساير وزراء موظف به پاسخگويي است، يا خير؟.عـ

از طرف رئيس مجلس شوراي اسلامي‌
اكبر هاشمي
62/9/21
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-