فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
    شماره : 2906ه/ب
تاريخ : 16 /08/ 1379
دبير محترم شوراي نگهبان
با ارسال مصوبه شماره 21268/ت 22842 ه مورخ 24 /5/ 1379 هيأت محترم وزيران خواهشمند است نظر فقهاي الاشعار اعلام فرمائيد*/م
                                               مهدي كروبي
                                          رئيس مجلس شوراي اسلامي
    
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( اسفند ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-