فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره م/43و429
تاريخ 1359/10/8
شوراي عالي قضائي جمهوري اسلامي ايران‌
عطف بنامه شماره 8382/ش -1359/9/13 در مورد اشتغال برخي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به قضاوت در دادگاههاي انقلاب اشعار ميدارد موضوع در شوراي نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر اكثريت اعضاء شورا بشرح زير اعلام ميگردد:
قضاتيكه طبق بند سوم اصل 157 قانون اساسي از طرف شوراي عالي قضائي استخدام و عزل و نصب آنها با شوراي مزبور ميباشد مطابق اصل 141 قانون اساسي نميتوانند نماينده مجلس شوراي اسلامي باشند.

دبير شوراي نگهبان‌
لطف‌الله صافي‌
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آبان ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-