فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره:91/30/47142
تاريخ: 1391/4/12
بسمه تعالي
جناب آقاي دكتر كدخدائي
عضو محترم حقوقدان شوراي نگهبان
با سلام و تحيت
عطف به نامه شمارۀ 91/31/46909 مورخ 1391/3/17، مبني بر اظهارنظر تفسيري در خصوص اصل يكصد و سيزدهم (113) قانون اساسي، موضوع در جلسه مورخ 1391/3/31 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر شورا به شرح زير اعلام مي گردد:
1ـ مستفاد از اصول متعدد قانون اساسي آن است كه مقصود از مسئوليت اجراء در اصل 113 قانون اساسي، امري غير از نظارت بر اجراي قانون اساسي است.
2ـ مسئوليت رئيس جمهور در اصل 113 شامل مواردي نمي شود كه قانون اساسي تشخيص، برداشت، نوع و كيفيت اعمال اختيارات و وظايفي را به عهده مجلس خبرگان رهبري، شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجلس شوراي اسلامي، قوه قضائيه و هر مقام و دستگاه ديگري كه قانون اساسي به آنها اختيار يا وظيفه اي محول نموده است.
3ـ در مواردي كه به موجب قانون اساسي رئيس جمهور حق نظارت و مسئوليت اجراء ندارد، حق ايجاد هيچ گونه تشكيلاتي را هم ندارد.

احمد جنتي
دبير شوراي نگهبان
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( شهريور ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-