فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 1/7778/2630-ر
تاريخ: 1372/7/5
شوراي محترم نگهبان‌
پيرو نامه شماره 2236/1646-1-ر مورخ 72/2/18 و عطف به نامه شمارۀ 4575 مورخ 72/3/3 در خصوص "حوزۀ اختيارات و وظايف مجمع تشخيص مصلحت نظام" با توجه به اصول قانون اساسي و با عنايت به مذاكرات جلسه اخير مجمع، نظر به اينكه نظريه تفسيري آن شوراي محترم در مورد بند پنج نامه فوق الاشارۀ مجمع، واصل نگرديده، لذا خواهشمند است در اعلام نظر تسريع فرمايند.
اكبر هاشمي رفسنجاني‌
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام‌
72/7/4
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1402 نسخه 1-2-1 )
-