فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره:21268/ت22842 ه
تاريخ: 24 /5 /1379 
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور-وزارت امور اقتصادي و دارايي 
هيأت وزيران در جلسه مورخ 23 /5 /1379 بنا به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي( موضوع نامه شماره 1296/ 44-1210 /105 مورخ 10 /5 /1379) و به استناد بند (1) تبصره(24) قانون بودجه سال 1379 كل كشور، آيين نامه اجرايي بند ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
آيين نامه اجرايي بند (1) تبصره (24) قانون بودجه سال 1379 كل كشور 
ماده 1- در اين آيين نامه عبارتهاي مشروح زير داراي تعاريف مربوط مي باشند:
الف-دستگاه فروشنده در مورد پروژه هاي عمراني و مصالح و تجهيزات مازاد طرحهاي عمراني: كليه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي، شركتهاي دولتي و نهادهاي عمومي غير دولتي موضوع ماده(5) قانون محاسبات عمومي 
ب-دستگاه فروشنده يا اجاره دهنده در مورد اموال منقول به استثناي خودرو و غير منقول غير قابل استفاده ، كليه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي 
ج-طرح : طرحهاي عمراني مندرج در پيوست شماره (1) قوانين بودجه سنواتي، طرحهاي عمراني استاني و ساير طرحهايي كه از محل درآمدهاي عمومي دولت تأمين اعتبار شده يا مي شوند.
د-پروژه: قسمتي از طرح موضوع بند ج اين ماده كه نيمه تمام يا خاتمه يافته مي باشد. 
ماده 2- دستگاههاي فروشنده يا اجاره دهنده مكلفند در چار چوب مفاد اين آيين نامه در مورد فروش طرحها و پروژه هاي عمراني نيمه تمام و خاتمه يافته غير مورد نياز و مصالح و تجهيزات مازاد طرحها يا پروژه هاي خاتمه يافته و همپنين فروش و يا اجاره اموال منقول به استثناي خودرو و غير منقول غير قابل استفاده و يا مازاد بر ظرفيت مورد نياز خود اقدام نمايند.
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( اسفند ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-